Kérjük ha személyesen kívánja felkeresni cégünket, legyen szíves előzetesen telefonon egyeztetni időpontot!

Elállás, jótállás, szavatosság

1. Elállási jog, elállás gyakorlása

A fogyasztónak minősülő ügyfél 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen az ügyfél vagy az ügyfél által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi, több termék szolgáltatásakor pedig attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen az ügyfél vagy az ügyfél által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.

Ha az ügyfél elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

  • Tibeko  Kft.
  • Postacím: 1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 4-8, 3. emelet
  • E-mail cím: info@tibeko.hu

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Az ügyfél a webáruház internetes oldalán is letöltheti az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha az ügyfél emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését a Szolgáltató tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazolja. Határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát az ügyfél, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Elállási nyilatkozat letöltése

2. Az elállás/felmondás joghatásai

Ha az ügyfél eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti az ügyfél által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a kiszállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy az ügyfél a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha az ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli.

Az ügyfél köteles a Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha az ügyfél a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. Amennyiben az ügyfél nem ajánlotta fel, hogy a terméket elállás esetén visszafuvarozza, a visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg a terméket vissza nem kapta, vagy az ügyfél nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

Az ügyfél kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működéséhez szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

3. Jótállás

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján, a Szolgáltató jótállásra köteles.

A Szolgáltató a jótállási jegyen feltüntetett időtartamú jótállást vállal, melyet az ügyfél akként érvényesíthet, ha a terméket a Szolgáltató székhelyére visszajuttatja. Amennyiben a gyártói garancia esetleg ennél hosszabb időtartamra vonatkozik, abban az esetben a fennmaradó időben a vásárló a gyártó márkaszervizében tudja erre irányuló igényét érvényesíteni

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállási jeggyel, illetve a terméken szereplő sértetlen szériaszámmal jogosult az ügyfél esetleges jótállási igényét érvényesíteni. A Szolgáltató a jótállási jegyet az ügyfélnek nyomtatott formában rendelkezésre bocsátja.

4. Kellékszavatosság

Amennyiben a Szolgáltató hibásan teljesít, az ügyfél kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint.

Az ügyfél – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Az ügyfél elsősorban kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne. Ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha az ügyfélnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az ügyfél az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és az ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

Az ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban ügyfél viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Az ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát, a hiba részletes leírásával együtt a Szolgáltatóval az alábbi elérhetőségen közölni:

  • Tibeko  Kft.
  • Postacím: 1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 4-8, 3. emelet
  • E-mail cím: info@tibeko.hu

Fogyasztónak minősülő ügyfél esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

A közlés késedelméből eredő kárért az ügyfél felelős.

Az ügyfél kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Fogyasztónak minősülő ügyfél a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Ha a fogyasztónak minősülő ügyfél és a Szolgáltató közötti szerződés tárgya használt dolog, a kellékszavatossági igény egy év alatt évül el.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az ügyfél igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Tibeko Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az ügyfél köteles bizonyítani, hogy az ügyfél által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

5. Termékszavatosság

A termék hibája esetén a fogyasztónak minősülő ügyfél – választása szerint –, amennyiben kellékszavatossági jogával nem él, követelheti a gyártótól, továbbá a Szolgáltatótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A Szolgáltató mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében forgalmazta, vagy a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető vagy a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta. Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

Termékszavatossági igényét az ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével az ügyfél e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét az ügyfél kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az ügyfélnek kell bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan az ügyfél nem érvényesíthet. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt a gyártóval szemben az ügyfél érvényesíthet.

Ugyanazon hiba miatt az ügyfél kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatosságtól és a termékszavatosságtól függetlenül megilletik az ügyfelet.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Feliratkozása után 5%-os kupont küldünk, amely webáruházunkban váltható be.
    FELIRATKOZÁS